Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 216

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Fan Jolle en Jeltsje en Janneman
W.G. van de Hulst
€ 5,00
Hulst, W.G. van de
€ 5,00
De Bosklju
Tineke de Jager - van der Zee
€ 6,00
Jager - van der Zee, Tineke de
€ 6,00
Sneek in de achttiende eeuw
F.J. Japenga
€ 6,00
Japenga, F.J.
€ 6,00
Fan in Einekoer, in Poepetoer en in Lulke Boer
E.S. de Jong e.a.
€ 10,00
Jong, E.S. de & Jekke van Dyk (mei printsjes fan)
€ 10,00
Palmslach 1: Teksten mei fragen foar de heechste klassen fan it fuortset ûnderwiis
J. de Jong e.a.
€ 4,00
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 4,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart
Jaap de Jong
€ 10,00
Jong, Jaap de
€ 10,00
Seehavens en havensteden. Fan Shanghai en Rotterdam nei Harns
Jaap de Jong
€ 12,50
Jong, Jaap de
€ 12,50
En De Inket Sil Utrinne. 50 jier poëzij
S.H.P de Jong
€ 20,00
Jong, S.H.P de
€ 20,00
Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik aan Friesland 25-27 september 1905
M.O. Jongbloed
€ 20,00
Jongbloed, M.O.
€ 20,00
Djipte!
Atte Jongstra
€ 5,00
Jongstra, Atte
€ 5,00
Bearend Barebyt: It alfte forhael
G.J. Jonkman e.a.
€ 6,00
Jonkman, G.J. & Henk Tol (tekene troch)
€ 6,00
De kastleinsdochter en oare froulju
Geart Jonkman
€ 6,00
Jonkman, Geart
€ 6,00
Om Gysbert japiks hinne: Fryslan yn de 17e ieu
J.J. Kalma
€ 6,00
Kalma, J.J.
€ 6,00
Geschiedenis van Friesland + Schets van de geschiedenis van Oost-Friesland
J.J. Kalma e.a.
€ 12,50
Kalma, J.J. & J.J. Spahr van der Hoek & K. de Vries & G. Möhlmann
€ 12,50
Heerenveen platteland en vlek
J Keizer
€ 4,00
Keizer, J
€ 4,00
Griene Simmer
Bart Kingma
€ 8,00
Kingma, Bart
€ 8,00
Bonifatius. Op pylgerreis - Dokkum
Hugo Kingmans
€ 4,00
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Friese Nassaus. Uit de schaduw
Hugo Kingmans
€ 4,00
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Tante Tij / Muoike Tij (Nederlands / Fries)
Nicolette Koot e.a.
€ 6,00
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Achterlik Fryslân
Douwe Kootstra
€ 5,00
Kootstra, Douwe
€ 5,00
Tantalus: Leafde en yntriizje yn Egypte
Manuela Koster
€ 10,00
Koster, Manuela
€ 10,00
Leeuwarden
Wiebren H. Kuipers
€ 4,00
Kuipers, Wiebren H.
€ 4,00
Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen
Jaap Kunst
€ 15,00
Kunst, Jaap
€ 15,00
Leeuwarden 750-2000 Hoofdstad van Friesland
René Kunst e.a.
€ 10,00
Kunst, René (eindredactie) - e.a.
€ 10,00
Souvenir aan Heerenveen, oranjewoud en Beetsterzwaag-Olterterp
A.L. Land
€ 150,00
Land, A.L.
€ 150,00
Feest Mei Toaniel
Riek Landman
€ 10,00
Landman, Riek
€ 10,00
Oldeholtpade. Historische wetenswaardigheden en -achtergronden over het dorp tussen Baarda's sloot en Lolkema's laene
Geert Lantinga
€ 7,00
Lantinga, Geert
€ 7,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen
Gerko Last
€ 6,00
Last, Gerko
€ 6,00
Jelle Banga (1786-1877): notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad
M.J. van Lieburg
€ 4,00
Lieburg, M.J. van
€ 4,00
Nostalgisch gezicht Heerenveen. Nostalgie in woord en beeld. Wat wel vergeelt maar nooit verveelt. . .
Theo Medema
€ 8,00
Medema, Theo
€ 8,00
De sneinen. It lan achter it each fan 'e nulle - gedichten
Aggie van der Meer
€ 12,50
Meer, Aggie van der
€ 12,50
Stiens, út de naden fan de bûsen
Gerrit van der Meulen
€ 5,00
Meulen, Gerrit van der (teksten)
€ 5,00
As in wurd my meinimt
Gys Miedema
€ 25,00
Miedema, Gys
€ 25,00
Paedwizers fan de Fryske filology
H.T.J. Miedema
€ 17,50
Miedema, H.T.J.
€ 17,50
'En ús Harke mei syn kleare kop' (65 jier Frysk Winterjûnenocht)
S.J. van der Molen
€ 5,00
Molen, S.J. van der
€ 5,00
Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
S.J. van der Molen
€ 6,00
Molen, S.J. van der
€ 6,00
Terschelling. Van Noordsvaarder tot Bosplaat
S.J. van der Molen
€ 4,00
Molen, S.J. van der
€ 4,00
Leeuwarden. Tuinen van de Friese adel
R.L.P. Mulder-Radetzky
€ 5,00
Mulder-Radetzky, R.L.P.
€ 5,00
Tusken reiden en sompen
Rudolf Nautilius
€ 10,00
Nautilius, Rudolf
€ 10,00
Fryslân 500 1498-1998. Vijf eeuwen Provinciaal Bestuur
Arie-Pieter van Nienes e.a.
€ 9,00
Nienes, Arie-Pieter van & Barteld de Vries & Siem van der Woude
€ 9,00
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland
P en anderen Nieuwland
€ 4,00
Nieuwland, P en anderen
€ 4,00
De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw
Harm Nijboer
€ 12,50
Nijboer, Harm
€ 12,50
Leeuwarden marktstad door de eeuwen heen
Harm Nijboer
€ 4,00
Nijboer, Harm
€ 4,00
De heide van Duurswoude
W. Nijlunsing e.a.
€ 4,00
Nijlunsing, W. & R. Jonkman
€ 4,00
De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
P.N. Noomen
€ 20,00
Noomen, P.N.
€ 20,00
Leeuwarderstraatnamen. Complete straatnamengids voor de gemeente Leeuwarden
Henk Oly
€ 8,00
Oly, Henk
€ 8,00
Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden
Hille Ouwe Bijlsma
€ 20,00
Ouwe Bijlsma, Hille
€ 20,00
Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
G. Overdiep
€ 8,00
Overdiep, G.
€ 8,00
Friesland en het weer
Piet Paulusma
€ 4,00
Paulusma, Piet
€ 4,00
Natuur in Fryslan. 123 gebieden van Staatsbosbeheer
D. van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, D. van der
€ 8,00
De Amerikaan
Durk van der Ploeg
€ 6,00
Ploeg, Durk van der
€ 6,00
De Hunsdagen
Durk van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, Durk van der
€ 8,00
Gans omspoeld door zilte baren. De waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand.
J. Poort
€ 6,00
Poort, J.
€ 6,00
It Beaken. Numer fan de Fryske Rie foar Heraldyk
Dr. Y. Poortinga
€ 6,00
Poortinga, dr. Y. (redactie)
€ 6,00
De foet fan de reinb^oge. Fryske folksforhalen
Ype Poortinga
€ 6,50
Poortinga, Ype
€ 6,50
De Fryske minnisten en harren sosiëteit
Dr. J.S. Postma
€ 6,50
Postma, dr. J.S.
€ 6,50
Dunegea. De skiednis fan in doarp tusken de marren
R. Postma
€ 12,50
Postma, R.
€ 12,50
100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Stiens 1912-2012
Durk Th. Reitsma
€ 12,50
Reitsma, Durk Th.
€ 12,50
Treed niet onachtzaam hier voorbij, stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenkerk Hallum *GESIGNEERD*
Sieds Rienks
€ 10,00
Rienks, Sieds
€ 10,00
Kent u ze nog . . . De Franekers deel I
C.S. Roersma
€ 15,00
Roersma, C.S.
€ 15,00
Terschelling zijn naam en andere bijzonderheden
C. Roggen
€ 6,50
Roggen, C.
€ 6,50
De Admiraliteit van Friesland
Thea Roodhuyzen
€ 6,00
Roodhuyzen, Thea
€ 6,00
Fakansje Mei De Kameleon (Friestalig)
H. de Roos
€ 8,00
Roos, H. de
€ 8,00
De Blauwe Seilbokse. Kroniek van een curieus gezelschap
Berber Santema
€ 20,00
Santema, Berber
€ 20,00
Alde doarpsgesichten (2 delen)
O. Santema
€ 10,00
Santema, O.
€ 10,00
Alde doarpsgesichten. Diel II
O. Santema
€ 5,00
Santema, O.
€ 5,00
Troelstra als Fries dichter, verzen en liederen
Dr. J.B. Schepers
€ 4,00
Schepers, dr. J.B. (vertaling en toelichting)
€ 4,00
Vlieland. Kleine gids om veel soorten vogels, planten en strandvondsten op naam te brengen
Pim Schoorl
€ 3,50
Schoorl, Pim
€ 3,50
Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Tusschen 't Flie ende de Lauwers
C. Schotanus
€ 35,00
Schotanus, C.
€ 35,00
Tegenwoordige staat van Friesland (4 delen)
P. Schouten e.a.
€ 20,00
Schouten, P. - e.a.
€ 20,00
Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis
J.R.G. Schuur
€ 6,00
Schuur, J.R.G.
€ 6,00
Op reis door Friesland in Grootmoeders tijd. Trekschuit & Paardentram. De Noordoostoek & De Noordwesthoek (2 delen)
Melis A. van Seijen
€ 8,00
Seijen, Melis A. van
€ 8,00
De academie van Vriesland. Geschiedenis van de academie en het athenaeum te Franeker, 1585-1843
Jacob van Sluis
€ 8,00
Sluis, Jacob van
€ 8,00
De fjoerbidders
A. Soepboer
€ 8,00
Soepboer, A.
€ 8,00
Kearsinne
Albertina Soepboer
€ 8,00
Soepboer, Albertina
€ 8,00
Tietjerksteradeel
J.J. Spahr van der Hoek
€ 10,00
Spahr van der Hoek, J.J.
€ 10,00
Ameland in een wisselend getij. Jubileumboek uitgegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van Stichting De Ouwe Polle Ameland
O. Straatsma
€ 15,00
Straatsma, O.
€ 15,00
Standgids de Wadden
Hein Strick
€ 6,00
Strick, Hein
€ 6,00
Oud Leeuwarden vanuit de lucht
D. Swierstra
€ 20,00
Swierstra, D.
€ 20,00
Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee
Fokke Sytema
€ 8,00
Sytema, Fokke
€ 8,00
It geloksbern
Hilda Talsma
€ 10,00
Talsma, Hilda
€ 10,00
De fertelbeam
Britta Teckentrup
€ 6,00
Teckentrup, Britta
€ 6,00
De hearen van Fryslân
Terpstra Arjen
€ 10,00
Terpstra Arjen
€ 10,00
Wolken en stjerren
Piter Terpstra
€ 4,00
Terpstra, Piter
€ 4,00
Tussen Holland en Friesland. Het eiland Terschelling, voornamelijk in de 17de eeuw
Stichting Ons Schellingerland Terschelling
€ 10,00
Terschelling, Stichting Ons Schellingerland
€ 10,00
De ljedder
Koos Tiemersma
€ 8,00
Tiemersma, Koos
€ 8,00
Waltastins - Rennebergkamer. De restauratie van twee bijzondere gebouwen die deel uitmaken van het stadhuis van Sneek
Frans Tolsma e.a.
€ 4,00
Tolsma, Frans e.a.
€ 4,00
Bridges & Passages. Outdoor Exhbitions / Tentoonstellingen op locatie
Jacob van der Vaart e.a.
€ 10,00
Vaart, Jacob van der & Cor Wetting
€ 10,00
Freoneboek mei tsien Fryske gedichten
Akkie van der Veer e.a.
€ 5,00
Veer, Akkie van der & Boukje Wytsma
€ 5,00
Sint Antonius in Franeker. Een katholieke holding. Geschiedenis van het R.C. Gebouw en de Sint Antoniusvereniging
H.O. Veldman
€ 8,00
Veldman, H.O.
€ 8,00
De Vrije Fries. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Fries Genootschap van Geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1827-1927. Acht en twintigste deel. Aflevering III
R. Visscher
€ 8,00
Visscher, R.
€ 8,00
De Bosplaat: Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
George Visser
€ 6,00
Visser, George
€ 6,00
Drylts. . . It âlde stedsje. 725 jaar Ijlst
Lammert J. Visser e.a.
€ 10,00
Visser, Lammert J. - e.a.
€ 10,00
Leven en werken van Willem en Onno Zwier van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht. (2 delen)
Dr. J. van Vloten
€ 25,00
Vloten, Dr. J. van (naar tijdsorde toegelicht door)
€ 25,00
Bulldozers en bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden
Abe de Vries
€ 6,00
Vries, Abe de
€ 6,00
Motorman en 39 oare proazagedichten
Nijk de Vries
€ 5,00
Vries, Nijk de
€ 5,00
Vlieland. Landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 10,00
Vries, V. de
€ 10,00
Vlieland. Landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 10,00
Vries, V. de
€ 10,00
Wadatlas
M.G. Vroom e.a.
€ 9,00
Vroom, M.G. - e.a.
€ 9,00
By de duvel to bycht
Anne Wadman
€ 6,00
Wadman, Anne
€ 6,00